<dd id="JO_78649_high"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_high"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_low"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_low"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_open"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_open"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_price"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_price"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_unit">元/克</dd> <dd id="JO_78649_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 10:59:02</em></dd> <dd id="JO_78649_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 11:04:14</em></dd> <dd id="JO_78649_updown"><em class="red">0.61%</em></dd> <dd id="JO_78649_updown"><em class="red">1.06%</em></dd> <dd id="JO_78649_updownPercent"><em class="red">3.44</em></dd> <dd id="JO_78649_updownPercent"><em class="red">6.02</em></dd> <dd id="JO_78650_close"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_high"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_high"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_low"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_low"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_open"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_open"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_price"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_price"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_unit">元/克</dd> <dd id="JO_78650_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 11:14:20</em></dd> <dd id="JO_78650_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 11:04:13</em></dd> <dd id="JO_78650_updown"><em class="red">1.05%</em></dd> <dd id="JO_78650_updown"><em>0.00%</em></dd> <dd id="JO_78650_updownPercent"><em class="red">5.91</em></dd>
化妆师培训学校排行
郑州雅思培训机构哪家好
北五环的学校
树木岭的学校
学校招聘文员
新东方学校地址
杭州服装学校大专
专业纹绣学校有哪些
大四还要去学校吗
合肥优享学外语培训
上海 职业培训
潍坊学校出租
市直属学校
西安交通大学雅思培训
沈阳家装设计培训
北京通州月嫂培训
宁波疫情学校什么时候开学
辽宁某学校
<dd id="JO_78649_high"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_high"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_low"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_low"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_open"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_open"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_price"><em class="red">565.51</em></dd> <dd id="JO_78649_price"><em class="red">571.53</em></dd> <dd id="JO_78649_unit">元/克</dd> <dd id="JO_78649_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 10:59:02</em></dd> <dd id="JO_78649_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 11:04:14</em></dd> <dd id="JO_78649_updown"><em class="red">0.61%</em></dd> <dd id="JO_78649_updown"><em class="red">1.06%</em></dd> <dd id="JO_78649_updownPercent"><em class="red">3.44</em></dd> <dd id="JO_78649_updownPercent"><em class="red">6.02</em></dd> <dd id="JO_78650_close"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_high"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_high"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_low"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_low"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_open"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_open"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_price"><em class="red">570.45</em></dd> <dd id="JO_78650_price"><em>564.54</em></dd> <dd id="JO_78650_unit">元/克</dd> <dd id="JO_78650_updateTime" class="w12"><em>2024-05-15 11:14:20</em></dd> <dd id="JO_78650_updateTime" class="w12"><em>2024-05-16 11:04:13</em></dd> <dd id="JO_78650_updown"><em class="red">1.05%</em></dd> <dd id="JO_78650_updown"><em>0.00%</em></dd> <dd id="JO_78650_updownPercent"><em class="red">5.91</em></dd>